SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG NDT KHUYẾT TẬT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:/TB-NDTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Mỹ Xuyên, ngày 01  tháng  09  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng

 

Nhằm bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật tỉnh Sóc Trăng công bố địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thông qua trang web của Nhà trường tại địa chỉ http://ndtkhuyettatst.edu.vn như sau:

1. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

- Những vướng mắc cụ thể trong việc thực hiện quy định hành chính do hành  vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trong Nhà trường như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm  hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các quy định; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

2. Địa chỉ gửi phản ánh, kiến nghị:

Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật tỉnh Sóc Trăng (Ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

+ Số điện thoại đơn vị: 02993892811

+ Số điện thoại Hiệu trưởng: 0918221523

+ Địa chỉ hộp thư điện tử: ndtkhuyettat@soctrang.edu.vn

Nơi nhận:

- Thông báo toàn trường;

- Lưu: VT,NDTKT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Huỳnh Minh Tuấn